Terms and Conditions

SALGSBETINGELSER VED FORHÅNDSBESTILLING/KJØP AV SYKKEL FRA FARA CYCLING – CARBON CONCEPTS AS 

 Avtalen 

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillings løsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.  Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. 

 Partene 

  • Selger er Carbon Concepts AS, Postboks 60, 7501 Stjørdal, org.nr. 916 931 409, og betegnes i det følgende som «selger/selgeren». 
  • Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som «kjøper/kjøperen». 

 Pris 

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader som er kjente på bestillingstidspunktet. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære dersom det ikke er særskilt avtalt. 

Dersom lovlig pålagte avgifter økes i perioden fra bestilling frem til levering, og disse medfører en økt kostnad for selger kan selger kreve kostnaden dekket av kjøper. 

 Avtaleinngåelse 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillings løsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Selger tilstreber å gi så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Det tas imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at selger ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i selgers nettbutikk, markedsføring eller på annen måte.  Videre forbeholder selger seg retten til å kansellere kjøpers bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil kjøper få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om ny beregnet leveringsdato. Kjøper vil få mulighet til å akseptere selgers nye tilbud med de endringer som angis i forhold til din bestilling – eller kansellere bestillingen. Sykkelen er priset og konfigurert basert på funksjoner og valg som var tilgjengelig ved forhåndsbestillingstidspunktet. Det er mulig at valg, komponenter, deler, konfigurasjoner o.l som slippes etter at kjøper har sendt sin forhåndsbestilling ikke kan inkluderes i, eller er tilgjengelig for kjøpers sykkel og kan bli erstattet med valg, komponenter, deler, konfigurasjoner o.l estimert til å være av lik eller høyere verdi av selgeren. 

 Betalingen 

Ved bestilling av sykkel gjennom nettsider og/eller selskaper tilhørende og/eller administrert av Carbon Concepts AS, herunder, men ikke begrenset til faracycling.com og launch.faracycling.com, samtykker kjøper til forhåndsbetaling av kjøpesummen inkludert alle avgifter.  Selger kan kreve forhåndsbetaling av hele eller deler av kjøpesummen ved bestilling. Dette vilkåret er i henhold til forbrukerkjøpsloven § 38.  Det tas videre forbehold om salgspant i henhold til panteloven § 3-14 og § 3-22, og kjøper samtykker til dette ved aksept av disse salgsbetingelsene. Ved bruk av betalingsløsning fra KLARNA aksepterer kjøper i tillegg til nærværende salgsbestillinger de til enhver tid gjeldende betingelser hos KLARNA. For nærmere informasjon om disse se klarna.no 

Særlige betingelser ved forhåndsbestilling/reservasjon av sykkel før konfigurasjon:
Kjøper aksepterer ved forhåndsbestilling/reservasjon gjennom launch.faracycling.com at det beløp som innbetales ved bestilling ikke vil bli refundert dersom reservasjonen ikke blir kansellert eller fulgt opp av bestilling/fullføring av kjøp av sykkel innen 4 uker fra den estimerte leveringsdato for sykkelen (1.06.21). Det innbetalte beløpet vil avregnes mot endelig sum ved bestilling/fullføring av kjøpet.
 

 

 Levering 

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Estimert leveringstidspunkt for sykkelen vil fremgå av bestillings løsningen. Det gjøres oppmerksom på at estimert leveringsdato for sykkelen kun er et estimat ettersom selger ikke kan gi noen garanti for når sykkelen faktisk vil leveres. Den faktiske leveringsdato er avhengig av mange variabler, inkludert tilgjengelighet for sykkelens konfigurasjon og produksjon hos underleverandører. 

 Risikoen for varen 

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. 

 Angrerett 

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. 

Kjøp av sykkel fra Carbon Concepts AS vil i de fleste tilfeller være å betrakte som et tilvirkningskjøp da sykkelen er en vare som er fremstilt etter kjøperens spesifikasjoner, slik at avtalen om kjøp er unntatt angrerett etter angrerettloven §22 e. Dersom kjøper mener å ha berettiget krav om angrerett må kjøperen gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). 

Angrefristen begynner å løpe: 

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. 

 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. 

 Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Det vises i denne forbindelse til betingelsenes punkt 6, hvor det fremgår at leveringstidspunktet kun er et estimat, og at kjøper aksepterer dette ved inngåelse av avtalen. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 

 Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. 

 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. 

 Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. 

 Garanti 

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10. 

 Personopplysninger 

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Se personvernerklæring i eget dokument. 

 Konfliktløsning 

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr. 


Terms and Conditions for Pre-Order or Purchase of a bicycle from FARA CYCLING - CARBON CONCEPTS AS 

 The Agreement

This agreement consists of terms of sale, the information provided in the payment solution and any additionally agreed to terms. In the event of conflicting terms or conditions, that which is specifically agreed between the parties will prevail, as long as it does not contravene Norwegian Consumer Protection Legislation. 

The agreement will also be supplemented by relevant legal provisions that regulate the purchase of goods between businesses and consumers based on the aforementioned Norwegian Consumer Protection Legislation

 The parties 

  • The seller is Carbon Concepts AS, Postboks 60, 7501 Stjørdal, org.nr. 916 931 409, and is hereinafter referred to as «seller / the seller». 
  • The buyer is the consumer who makes the order, and is hereinafter referred to as "buyer / the buyer".

 Price 

The stated price for the item and services is the total price the buyer must pay. This price includes all taxes and additional costs known at the time of entering into the agreement (order placement). The buyer shall not bear any additional costs that the seller has not informed about before the purchase, unless otherwise agreed.  Should any legally imposed taxes or fees increase in the period between placing the order until delivery, and these entail an increased cost for the seller, the seller can claim the cost covered by the buyer. 

 Binding Agreement

The agreement is binding for both parties once the buyer has sent his order to the seller. However, the agreement is not binding if there have been typing errors in the online configurator or in the buyer's order confirmation, and the parties realized or should have realized that such an error existed. The seller strives to provide as accurate information about our products as possible. However, we reserve the right to correct any typing / printing errors that may occur, which may mean that the seller cannot deliver in accordance with information provided in the seller's online store, marketing or in any other way. 

 

Furthermore, the seller reserves the right to cancel the buyer's order or part of it, if the product is sold out. In the event of a sold-out situation, the buyer will be notified of this, possibly together with information about a new estimated delivery date. The buyer will have the opportunity to accept the seller's new offer with the changes specified in relation to the original order, possibly with a compensation package - or cancel the order. 

 

The bike is priced and configured based on components and options that were available at the time of ordering. It is possible that options, components, parts, configurations, etc. sent the pre-order can not be included in, or are available for the buyer's bicycle and may be replaced with options, components, parts, configurations, etc deemed to be of equal or greater value by the seller. 

 Payment 

When ordering a bicycle through websites and / or companies belonging to and / or administered by Carbon Concepts AS, including, but not limited to faracycling.com and launch.faracycling.com, the buyer agrees to prepay the purchase price including all fees. The seller can demand advance payment of all or part of the purchase price when ordering. This condition is in accordance with the Norwegian Consumer Purchases Act § 38. 

 

Further reservations are made on sales lean in accordance with the Norwegian Lean Act § 3-14 and § 3-22, and the buyer consents to this upon acceptance of these terms of sale. When using a payment solution from KLARNA, the buyer accepts, in addition to these sales orders, the terms and conditions enforced by  KLARNA at any time. For further information about these, see www.klarna.no 

Special conditions for pre-ordering / reserving a bicycle before configuration:
The Buyer accepts that the amount paid when pre-ordering through launch.faracycling.com will not be refunded if the reservation is neither canceled or the purchase transaction completed within 4 weeks from the estimated delivery date for the bike (1.06 .21). The amount of deposit paid will be deducted from the total amount when completing the purchase.

 Delivery 

Delivery takes place when the buyer, or his representative, has taken over the object. The estimated delivery time for the bike will be stated in the configurator and again on the Order Confirmation. Please note that the estimated delivery date for the bicycle is only an estimate as the seller can not give any guarantee as to when the bicycle will actually be delivered. The actual delivery date depends on many variables, including the availability of the bike's components, deliveries from third party suppliers and production capacity. 

 The risk for the goods 

The risk for the goods passes to the buyer when he, or his representative, has had the goods delivered in accordance with clause 6. 

 Right of Withdrawal - Norwegian Consumer Protection Act. 

Unless the agreement is exempt from the right of withdrawal, the buyer may cancel the purchase under the conditions stipulated in the Norwegian Consumer Protection Act. Buying a user-configured bike from Carbon Concepts AS will in most cases be regarded as a customized purchase as the bike is produced according to buyer specifications. In such cases the purchase agreement is exempt from the right of withdrawal based on the Norwegian Consumer Protection Act,  Section 22.e. Should the buyer believe the order fulfills the criteria to claim for Right of Withdrawal, the buyer must notify the seller of the use of the Right of Withdrawal within 14 days before the deadline. The deadline includes all calendar days. If the deadline ends on a Saturday, public holiday or public holiday, the deadline is extended to the nearest working day.  The cancellation period is considered complied with if notification is sent before the expiry of the deadline. The buyer has the burden of proving that the right of withdrawal has been exercised, and the notification should therefore be made in writing (right of withdrawal form, e-mail or letter). 

 

The Cancelation Period will commence from the day after the item (s) is received. When using the Right of Withdrawal, the item must be returned to the seller without undue delay and no later than 14 days from notification of use of the Right of Withdrawal has been given. The buyer will be responsible to cover the costs of returning the item to its location of origin, unless otherwise agreed. The seller may not collect a fee for the buyer's use of the Right of Withdrawal. 

The buyer has the right to try or test the item in a responsible manner to determine the item's nature, properties and functionality and still retain the Right of Withdrawal from the agreement. If testing of the item goes beyond what is justifiable and necessary, the buyer may be responsible for the reduced value of the item. The seller is obliged to repay the purchase price to the buyer without undue delay, and no later than 14 days from the seller was notified of the buyer's decision to exercise the Right of Withdrawal. The seller has the right to withhold payment until he has received the goods from the buyer, or until the buyer has submitted documentation that the goods have been returned. 

 Delay and non-delivery - the buyers' rights and deadline for reporting claims 

If the seller does not deliver the goods or delivers them too late in accordance with the agreement between the parties, and this is not due to conditions for which the buyer can be considered responsible, the buyer may, depending on the circumstances, demand fulfillment or terminate the agreement in accordance to Chapter 5 of the Norwegian Consumer Purchase Act. In this case, reference is made to clause 6 of the conditions, where it is stated that the time of delivery is only an estimate, and that the buyer accepts this when entering into the agreement. In the event of a claim for default rights, the notification should, for evidentiary reasons, be in writing (for example e-mail). 

 Defect in the item - the buyer's rights to Warranty claims and deadline for complaints. 

If there is a defect in the item, the buyer must, within a reasonable time after it was discovered or should have been discovered, notify the seller that he or she will make a warranty claim. The claim is considered to be received in time if it happens within 2 months. from the defect was discovered or should have been discovered. Complaints can be made no later than two years after the buyer received the item. If the product or parts of it are intended to last significantly longer than two years, the complaint deadline is five years. 

 

If the item has a defect and this is not due to the buyer or circumstances on the buyer's side, the buyer may, in accordance with the rules in the Consumer Purchase Act, Chapter 6, withhold the purchase price, choose between correction and re-delivery, demand price reduction, demand termination of the agreement with the seller. 

Complaints to the seller should be made in writing. 

 Seller's rights in the event of the buyer's default 

If the buyer does not pay or fulfill the other obligations under the agreement or the law, and this is not due to the seller or conditions on the seller's side, the seller may, according to the rules in the Consumer Purchase Act chapter 9, demand fulfillment. of the agreement, demand the agreement terminated as well as demand compensation from the buyer. The seller will also be able to claim interest in the event of late payment, collection fee and a reasonable fee for uncollected goods, depending on the circumstances. 

 Warranty 

Warranty given by the seller or manufacturer gives the buyer rights in addition to those the buyer already has under the Norwegian Consumer Protection Act. A warranty thus does not imply any restrictions on the buyer's right to a claim in the event of delay or defects pursuant to items 9 and 10. 

 Personal data The person 

The seller is obligated to process any personal data collected during the purchasing process. Unless the buyer agrees otherwise, the seller may, in accordance with the Personal Data Act, only collect and store the personal data that is necessary for the seller to be able to carry out the obligations under the agreement. The buyer's personal information will only be disclosed to others if it is necessary for the seller to fulfill the agreement with the buyer. See privacy statement in separate document. 

 Dispute 

Complaints must be addressed to the seller within a reasonable time, ref. items 9 and 10 above. The parties shall try to resolve any disputes amicably. If this does not succeed, the buyer can contact the Norwegian Consumer Council for mediation. The Consumer Council is available on telephone +47 23 400 500 or forbrukerradet.no. 

The European Commission's complaints portal can also be used should the buyer wish to lodge a complaint. This is especially relevant if the buyer resides within the European Union. The complaint can be submitted at: http://ec.europa.eu/odr.